ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Elke rechtsbetrekking tussen Praktijk Cocon en Praktijk Cindy Jane van Grinsven, hierna te
noemen “CoVital VOF”, en de aan één van de cursussen, workshops, trainingen en/of
opleidingen, hierna te noemen “Opleidingen”, die door Instituut
CoVital VOF worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze
persoon, hierna te noemen ”Deelnemer”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
Artikel 2 Inschrijvingen
1. Inschrijving voor de Opleidingen geschiedt per post, per e-mail of telefonisch en geschiedt
op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke
bevestiging van de inschrijving door CoVital VOF aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per
post of per e-mail plaatsvinden.
2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Opleiding
(“Opleidingskosten”) te voldoen.
3. Na ontvangst van de aanbetaling zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging als bedoeld
onder 1 is de inschrijving definitief.
4. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
5. Inschrijving voor een Opleiding impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer
verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige
verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. CoVital VOF zal zich te allen tijde inspannen de Opleidingen naar beste kunnen uit te
voeren. Instituut Blije Mama Massage is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het
resultaat dat Deelnemer beoogde.
2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan CoVital VOF aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opleidingen, tijdig aan Instituut Blije Mama
Massage worden verstrekt.
3. CoVital VOF is gerechtigd bij de uitvoering van de Opleidingen derden in te schakelen. Bij
de selectie van derden zal CoVital VOF de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Opleiding worden aangeboden door
CoVital VOF zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen
dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de Opleiding is geheel op eigen risico.
- Rabobank 1633 95 810 - KvK 55519327 - BTW 851748260B01 –
Artikel 4 Wijziging & Annulering door Instituut Blije Mama Massage
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft CoVital VOF te allen tijde de
mogelijkheid de Opleiding te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene
omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende
inschrijvingen voor een Opleiding, ziekte van een docent en omstandigheden die zich
voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor
een behoorlijke uitvoering door CoVital VOF noodzakelijk zijn.
2. CoVital VOF behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie
van de Opleidingen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Opleiding kosteloos te annuleren. Het
reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Opleiding wordt in dat geval door CoVital
VOF aan Deelnemer gerestitueerd.
Artikel 5 Overmacht
1. In geval van overmacht is CoVital VOF gerechtigd de Opleiding te onderbreken,
verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de
Opleiding, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar CoVital VOF
redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in
de apparatuur.
2. In het geval dat de Opleiding wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 4 lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Wijziging & Annulering door Deelnemer
1. Wijziging van de data van Opleiding door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en
schriftelijk overeengekomen.
2. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos
onder aftrek van 25,00 euro administratie kosten tot vier weken voor aanvang van de
Opleiding. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de Opleiding worden de
volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de Opleiding:
50% van de Opleidingskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag:
100% van de Opleidingskosten.
3. In geval van (tussentijdse) annulering van de Opleiding heeft Deelnemer nimmer recht op
(gedeeltelijke) restitutie van de Opleidingskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene
omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan CoVital VOF) bestaat de mogelijkheid de
Opleiding in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.
Artikel 7 Betaling
- Rabobank 1633 95 810 - KvK 55519327 - BTW 851748260B01 –
1. De volledige Opleidingskosten dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Opleiding op
het rekeningnummer van CoVital VOF te zijn bijgeschreven onder vermelding van naam en
datum van de Opleiding, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
2. Indien volledig betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen
dan behoudt CoVital VOF het recht deelname te weigeren totdat de volledige
Opleidingskosten zijn voldaan. In geval van niet tijdige betaling is CoVital VOF te allen tijde
gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt
hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.
3. De Opleiding voorziet in een of meerdere dagdelen, exclusief verblijfskosten.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. CoVital VOF is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van
persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de
Opleidingen.
2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van CoVital VOF, is CoVital
VOF op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel
dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Opleiding, een en ander in
overeenstemming met artikel 2, lid 5.
3. CoVital VOF is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband
houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de
wijziging of annulering van de CoVital VOF.
4. Deelnemer vrijwaart CoVital VOF voor eventuele aanspraken van derden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
5. CoVital VOF is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig
toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Opleiding,
zoals opgedaan tijdens de Opleiding.
6. Aansprakelijkheid van CoVital VOF voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van CoVital VOF uit hoofde van een gebeurtenis –
daaronder begrepen een nalaten -die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de
Opleidingskosten van de Opleiding waarmee de schade een verband heeft.
8. De aansprakelijkheid van CoVital VOF is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde
van een eventueel afgesloten beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CoVital
VOF in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door CoVital VOF aan Deelnemer ter beschikking
gestelde materialen en de website van CoVital VOF berust bij CoVital VOF Het is Deelnemer
nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie
van de
- Rabobank 1633 95 810 - KvK 55519327 - BTW 851748260B01 –
website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoVital VOF.
2. Slechts indien Deelnemer een van de Opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd is het
Deelnemer toegestaan de hiermee gepaard gaande specifieke behandeling toe te passen voor
haar eigen cliënten.
3. CoVital VOF behoudt zich het recht voor tot het maken beeld-en/of geluidsopnamen tijdens
Opleidingen en deze te gebruiken voor eigen opleidings-en promotieactiviteiten. Tevens
behoudt CoVital VOF zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken
in haar praktijk.
4. Het maken van beeld-en/of geluidopnamen tijdens een Opleiding door Deelnemer is
uitdrukkelijk verboden.
Artikel 10 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
2. Bij inschrijving voor een Opleiding worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt
bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail
adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te
kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van
CoVital VOF Daarnaast worden de gegevens van Deelnemers opgenomen op de website.
Mocht Deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten en/of de vermelding
op de website van Instituut Blije Mama Massage dan kan dit schriftelijk of per e-mail aan
CoVital VOF worden gemeld.
Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Instituut Blije Mama Massage behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag
of anderszins het normale verloop van de Opleidingen belemmeren of bemoeilijken, gelet op
het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende
Opleiding en/of toekomstige Opleidingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot
betaling van de verplichte Opleidingskosten onverlet.
2. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van CoVital VOF is het Deelnemer aan een
van de Opleidingen zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 op geen enkele wijze toegestaan binnen
Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling een van de Opleidingen te geven. Een
eventuele licentie tot het beroepsmatig aan eigen cliënten verrichten van de behandelingen
onder de naam “Blije Mama Massage” en verder gebruik hiervan wordt onmiddellijk
beëindigd, lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. Om een goede teambuilding en Opleiding te waarborgen verklaart Deelnemer, door
inschrijving voor een Opleiding zoals omschreven in artikel 2 dat het nimmer de intentie is
mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval
- Rabobank 1633 95 810 - KvK 55519327 - BTW 851748260-
zal zijn dan behoudt CoVital VOF zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1
van dit artikel.

Artikel 12 Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij CoVital VOF tijdig nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of
heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval
tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn of haar
rechten ter zake verliest.
2. CoVital VOF zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CoVital VOF
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie
wanneer Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Toepasselijk recht & Geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en Instituut Blije Mama Massage is Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin CoVital VOF is gevestigd.
- Rabobank 1633 95 810 - KvK 55519327 - BTW 851748260B01 –